Posted on

Newyddion Cyffroes / Exciting News

***Newyddion Cyffroes iawn**
Rwyf wedi bod yn cydweithio gyda cwmni newydd @gola.cymru  Mari Emlyn ac Ifan Emyr i greu gwaelodion lampau pren iddynt ar gyfer eu cysgod lampau.
Prosiect hyfryd iawn i weithio gyda nhw ar eu dyluniad a sialens dechnegol a hanner  imi i ddysgu fy hun sut i greu gwaelodion lampau.
Ewch draw i weld eu casgliad, maent werth eu gweld.

***Exciting News***
I’ve been collaborating recently with a new local lampshade business called @gola.cymru  in creating some wooden lamp bases for their lampshades.
It’s been a lovely project to work on and a challenge for me technically as I figured out how to turn and make lampshade bases.
Go take a look at their collection, beautiful work.

Posted on

Bywyd yn ystod Lockdown/ Life during Lockdown

Edrych yn ol dros y cyfnod yma, mai wedi bod yn un heriol a rhyfedd. Ar ddechra mis Mawrth roeddwn i yn brysur efo archebion tlysau gwahanol ag yn creu ambell gomisiwn.  Cefais fy newis ar gyfer sioe ‘Top Drawer’ yn LLundain  am y tro cyntaf ag yn edrych mlaen yn arw iddo. Roeddwn newydd gychwyn ar gwrs turnio efo The Worshipful Company of Woodturners a AWGB yn Mriste, ag wedyn aeth y wlad i gyd i ‘lockdown’. Am gyfnod roeddwn ar goll, ag yn drist iawn fod cyn gymaint o bethau wedi ei ganslo- (fy mhenblwydd yn 30 yn un!) – doedd genai fawr o fynadd turnio ag yn gweld hi yn anodd addasu i’r newid. Wnesi ddechrau cerdded, garddio a ymarfer sgiliau turnio yn slo bach yn y gweithdy.

Looking back over these past few months, it’s been a strange and challenging time. At the beginning of March, I was busy with trophy orders and few commissions, and had been selected to exhibit at my first ever trade show ‘Top Drawer’ in London. I had just done my first weekend in Portishead on the ‘Certificate in Woodturning’ Course with The Worshipful Company of Woodturners and AWGB  then the whole country went into lockdown. For a while I felt lost, and gutted so many things got cancelled. My 30th birthday for one! I had no motivation and was trying to adapt to this change. I started walking more, doing some gardening, and practice some turning skills in the workshop for a while. 

Penderfynnais i ddefnyddio yr amser yma i arborfi gyda syniadau newydd yn y gweithdy. Roeddwn eisiau datblygu y casgliad gwehyddu, ag wedi bod yn arbofi yn gyson gyda gwahanol syniadau yn ddiweddar.

I decided to use this time to experiment with new ideas and play in the Workshop. I wanted to explore new ideas and shape for the weaving collection, and have been making progress on this over the last few weeks. 

Yn ystod Ebrill, fe wnesi greu daliwr golau bach lliwiau’r enfys, ag mi oedd yn lwyddiant mawr, gan gasglu llawer o arian i elusennau.  Ar y dechrau mi wnesi greu un i oleuo ag i gofio y rhai oedd yn dioddef. Erbyn hyn, mae’r daliwr golau wedi datblygu i fod yn symbol o obaith, ag wedi cael ei brynu fel anrheg i eraill i ddangos cariad a gobaith i’w gilydd.  Roedd creu y canwyllau bach hyn wedi rhoi blas imi ar sut fuasai bywyd yn gwneud fy musnes bach llawn amser rhywddydd. Mi wnaeth o fy helpu i drwy gyfnod y ‘lockdown’ ag yn rhywbeth positif iawn i ddod allan o sefyllfa mor bryderus a rhyfedd.  Cefais hyd i’r tân yn fy mol ar angerdd tuag at fy ngwaith, ag rhoi hwb imi goelio yn fy hun. Rwyn berson sydd yn pryderu llawer , ag yn ofn mentro weithau,  ond mi ddangoswyd y cyfnod prysur yna o greu y canwyllau fy mod yn fwy na tebol o allu gwneud hyn.

Mae’r cyfnod yma wedi gwneud imi sylweddoli beth sydd yn bwysig mewn bywyd, ag pa mor bwysig ydyw i wneud y pethau rydych yn fwynhau fwyaf.  Gobeithio medru rhannu efo chi luniau o waith newydd yn fuan.

Gwelir rhywfaint o’r comisiynau a gwaith sydd wedi cael ei greu yn ystod cyfnod lockdown.

During April, I created a rainbow tealight holder, which became a huge success and raised a lot of money for charity. At the start I made one to light up and remember those lost and suffering, and by now the rainbow tealight holder has evolved to symbolise hope and has been bought by many as gifts- to show love and affection to one another. Making these tealights really gave me an insight into what life could be like doing my own work full time one day. It really got me through the lockdown and was a huge positive out of strange and worrying time.  It helped me to find the fire and passion again for my work, and to really believe in myself. Iv’e always been scared that i’ll get to overwhelmed, and i get many anxieties, but that busy period making my tealights has shown me that i can do this, and I’m capable of doing this little business. 

This period has made me realise what’s important in life, and how important it is to do things you enjoy. Hoping to be able to share new work with you all very soon. check out my instagram and facebook for regular updates insta- @miriam_jones2

Here are some images of work made during lockdown.

penblwydd lockdown yn Mis Mawrth/ Lockdown Birthday in March

Tyfu Tomatos/ Growing Tomatoes (never grown anything before! they are huge by now!)

ymwelwyr annisgwyl yn y gweithdy / my unexpected (and uninvited) visitors to the workshop

creu daliwr golau / creating tealight holder

powlenni lockdown/ lockdown bowls.

 

Posted on

Mis Mawrth prysur o fy mlaen / Busy March ahead..

Mae wedi bod yn gyfnod prysur yn ddiweddar..gyda archebion personol ar gyfer achlysuron amrywiol megis penblwyddi a priodasau…dyma i chi gip olwg ar rhai ohonynt oedd yn mynd allan yn y post ag ati wythnos yma…

It has been a busy few weeks recently with a lot of personalised gifts for various occassions such as birthdays and weddings..here is a sneaky peek at some that went out to be delivered this week…

Dwi hefyd gyda 2 archeb tlysau go fawr iw gwneud…edrych ymlaen i gael cychwyn ar rhain yn fuan..dipyn o dorri a mesur i wneud yn gyntaf.. bydden nhw rhywbeth tebyg o ran steil i rhain..

I also have two big trophy commissions to do and looking forward to starting them soon. lot of cutting and measuring to do this week..

Mis yma hefyd byddaf yn cychwyn ar gwrs turnio drwy “The worshipful Company of woodturners”. Derbyniais Bursery dechra 2019 i ddatblygu fy sgiliau turnio a byddaf yn cychwyn ar y cwrs “Certificate in woodturning” penwythnos yma yn Bristol ag yn ymweld ar Bursary yn Llundain mewn pythefnos. Dwi hefyd yn troi yn 30 mis yma..fu rhaid fi ffitio fewn amsar am gacan a dathlu yn rhywle!!

This weekend I will be starting Certificate in Woodturning Course down in Bristol as part of the Bursary I recieved back in 2019 by the Worshipful Company of Woodturners to develop my craft. Really looking forward to start this and to go for a meeting in London in two weeks time to show my work. As well as turning 30 this month I must squeeze in some time for birthday celebrations too!

Posted on

Cariad Pur sydd fel y dur yn para tra bo dau../ love so pure, it will endure, while our two hearts remain

 

Mae genai ddipyn o bowlenni erbyn meddwl gyda penillion reit rhamantus a chariadus. Dyma un engraifft- gyda ‘Tra bo dau’ wedi ei ysgythru ar ymyl y bowlen… syniad anrheg perffaith ar gyfer achlysur arbennig, dathliad neu anrheg Sant Ffolant!

I have quite a few bowls with romantic or loving poetry on them. Here is one example- a bowl that can be etched in Welsh or English-   perfect gift idea for a special occasion, celebration or Valentines gift!

Our rich years might fade and beauty may wither and wane;

but with our love so pure, it will endure while our two hearts remain.

Posted on

Ychydig bach o gariad i godi’r galon /a little bit of love to lift your spirits.

Foru mae hi’n ddiwrnod Santes Dwynwen. Os am syniadau unigryw am anrhegion cariadus mae Sêl Genwaith dal ar y wefan!

Dyma lluniau o rhai o’r cynnyrch fuasai yn gwneud anrheg perffaith.

powlen gyda ‘cariad’ ar yr ymyl

powlen ‘mi gerddaf gyda thi’

gemwaith- i gyd ar Sêl!

A postio am ddim! ewch amdani!

……………………………………………………………..

Tomorrow it’s Wales day of love ‘diwrnod Santes Dwynwen’.

For gift ideas for your loved ones for any occassion..bearing in mind Valentines day will be upon us very soon!

The Jewellery sale is still on the website. with some items starting from £14!

Here are some examples of unique gift ideas on the website…

‘Cariad’ bowls with love lasered on the edge.

‘ill walk with you all the years ahead” bowl

and tealight holders from £10 in your own choice of colour.

All free post! go for it!!

#gifts #special #occasion #lovedones #love #cariad #cymraeg #anrhegion #rhamantus #romance

Posted on

Exhibiting work at The Platform Gallery, Clitheroe -opens 20/1/2020

 

Back in October 2019 I was lucky enough to be selected to take part in Platform Gallery’s ‘form and function’ exhibition.

I was given this as a award during the Great Northern Contemporary Craft fair.  The expression on my face when they presented the award says it all!

I was gobsmacked and really excited and happy to have been chosen.

Here is a sneaky peek at just one of the items that will be on display during this exhibition.

Posted on

Preparing Christmas stock and which shows can you find me for gifts before Christmas / Paratoi stoc Nadolig a pa sioeau gallwch brynu anrhegion dolig gynai leni

This year I’m taking part for the first time at ‘Craft in the Pen’ Skipton, November 16-17th. Very much looking forward to it.

I’m also at Portmeirion Christmas fair 6-8th of December.

Come and buy some handmade unique gifts for Christmas!

Eleni rwyf yn cymeryd rhan am y tro cyntaf mewn sioe Nadolig yn Skipton ‘Craft in the Pen’ rhwng 16-17 o Dachwedd.

Byddaf hefyd yn Ffair gwyl fwyd a Chrefft Portmeirion Rhagfyr 6-8ed.

Dewch i brynu anrhegion unigryw wedi ei wneud a llaw ar gyfer y Nadolig!

Posted on

Busy week finishing commissions and making stock for Christmas / wythnos brysur yn gorffen comisiynau a creu stoc Nadolig

This week I have been working with my good friend Imogen who is a Silversmith turning Sapele domes for her silver candelabras.

Wythnos ym rwyf wedi bod yn gweithio gyda Imogen fy ffrind drwy durnio gwylodion pren ar gyfer ei canwyllbrenau arian.

I have also had a couple of special commissions which has been really lovely.

Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio ar ambell i gomisiwn arbennig.

I have been turning some stock for my next show ‘Craft in the Pen’ Skipton. Never done this one before and very excited to be taking part. Its held in a cattle shed so I will feel right at home! this will be on the weekend 16-17th of November.

Rwyf wedi bod yn turnio stoc ar gyfer fy sioe nesaf sef ‘Craft in the Pen’ Skipton. Tro cyntaf imi wneud y sioe yma ag yn edrych ymlaen iddo. Bydd y sioe dros penwythnos 16-17 o Dachwedd.

Posted on

looking back over Commissions created in 2019. Personalised gifts such as weddings, retirement gifts and trophies.

I really enjoy doing commissions for special occasions.  I have had very interesting jobs this year varying from trophies, to Welsh wedding gifts to retirement gifts.

Weddings- I get many interesting wedding commissions where I discuss with the customer what they would like written on the bowls. Some like to have the name of the bride and groom and date on the bowls, others like to have part of a poem and then the bride and groom’s names and date, and others like to have just a poem on the bowls with the name of bride and groom and date underneath the bowl.

I then will create a mock up of their requests similar to this image below.

I will also send images of bowls I have in stock in the customer’s price range, and type or wood colour.

These are only some of the bowls I have created this year…with thread colours chosen to go with the wedding’s colours, bridal colours, or their homes etc.

These are some lovely bowls I have made as retirement gifts for teachers in Secondary School in my local area, with the schools poem etched on the rim of the bowl.

These are examples of the trophies I have made this year. Sheepdog trials and A level college trophies to reward excellence.

If you have any special occasions coming up or weddings or events do not hesitate to contact me to discuss your requirements.  miriam.jones66@yahoo.co.uk